sự trù mật
danh từ
1.ちゅうみつ 「稠密」 [? MẬT]​​
2.ちゅうみつ 「綢密」 [? MẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẬTミツ