sự trực tiếp
danh từ
1.ダイレクト​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự trực tiếp

1. sự gửi quảng cáo trực tiếp đến khách hàng
〜 メール