sự trượt băng nghệ thuật
câu, diễn đạt
1.フィギュアスケーティング​​

Thảo luận, đóng góp