sự truyền giáo
danh từ
1.ふきょう 「布教」 [BỐ GIÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁOキョウ
BỐ