sự truyền hỏi
danh từ
1.かんもん 「喚問」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự truyền hỏi

1. sự triệu tập (truyền hỏi) nhân chứng được truyền hình trực tiếp
テレビ中継された証人喚問
2. yêu cầu quốc hội triệu tập (truyền hỏi) nhân chứng của ai
(人)の証人喚問を国会に求める
3. sự truyền hỏi (triệu tập) nhân chứng
証人喚問

Kanji liên quan

VẤNモン
HOÁNカン