sự truyền qua không trung
câu, diễn đạt
1.オンエア​​

Thảo luận, đóng góp