sự truyền từ đời này sang đời khác
câu, diễn đạt
1.でんせい 「伝世」 [TRUYỀN THẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン
THẾセイ、セ、ソウ