sự từ bỏ
danh từ
1.ギブアップ​​
2.だんねん 「断念」​​
3.リタイア​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự từ bỏ

1. Do bị ốm nên Boris đã phải từ bỏ việc bơi qua kênh đào của Anh.
病気のために、ボリスは英仏海峡を泳いで渡ることを断念した
2. Từ bỏ những nỗ lực đối với vũ khí hạt nhân.
核兵器に対する取り組みを断念する

Kanji liên quan

NIỆMネン
ĐOẠN,ĐOÁNダン