sự tự cao tự đại
danh từ
1.エゴイズム​​
câu, diễn đạt
2.エゴイズム​​

Thảo luận, đóng góp