sự tự do hoá
câu, diễn đạt
1.かいほう 「開放」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHAIカイ
PHÓNGホウ、-っぱな.し