sự tự hào
danh từ
1.とくいげ 「得意気」 [ĐẮC Ý KHÍ]​​
2.プライド​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
ĐẮCトク
KHÍキ、ケ