sự tự hào
1.プライド​​
danh từ
2.とくいげ 「得意気」 [ĐẮC Ý KHÍ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
ĐẮCトク
KHÍキ、ケ