sự tự nói ra
câu, diễn đạt
1.じはく 「自白」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
TỰジ、シ