sự tự sáng tác
câu, diễn đạt
1.どくそう 「独創」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘCドク、トク
SÁNGソウ、ショウ