sự tự tiết chế
câu, diễn đạt
1.セルフコントロール​​

Thảo luận, đóng góp