sự tưới
danh từ
1.かんがい 「灌漑」​​

Thảo luận, đóng góp