sự tương hợp
danh từ
1.コンコルド​​

Thảo luận, đóng góp