sự tùy thuộc vào hoàn cảnh
câu, diễn đạt
1.ことによると 「事によると」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ