sự tùy tiện
danh từ
1.きまま 「気まま」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tùy tiện

1. con người tùy tiện
気ままの人

Kanji liên quan

KHÍキ、ケ