sự tuyên án
danh từ
1.せんこく 「宣告」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
TUYÊNセン