sự tuyên bố cuối cùng
câu, diễn đạt
1.かくていしんこく 「確定申告」 [XÁC ĐỊNH THÂN CÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
CÁOコク
ĐỊNHテイ、ジョウ
XÁCカク、コウ