sự tuyển dụng tầng lớp cao cấp
câu, diễn đạt
1.じんざいとうよう 「人才登用」 [NHÂN TÀI ĐĂNG DỤNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
TÀIサイ
ĐĂNGトウ、ト、ドウ、ショウ、チョウ
NHÂNジン、ニン