sự va đầu vào người đối thủ không đúng luật
câu, diễn đạt
1.バッティング​​

Thảo luận, đóng góp