sự vào
danh từ
1.エントリー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự vào

1. phân loại đầu vào
エントリー分類