sự vào học
danh từ
1.にゅうがく 「入学」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
NHẬPニュウ、ニッ