sự vào trường
câu, diễn đạt
1.にゅうこう 「入校」 [NHẬP HIỆU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
HIỆU,GIÁOコウ、キョウ