sự vẫy xe đi nhờ
câu, diễn đạt
1.ヒッチハイク​​

Thảo luận, đóng góp