sự vẽ
danh từ
1.ドローイング​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự vẽ

1. giấy vẽ
〜 ペーパー