sự về
danh từ
1.かえり 「帰り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUY,QUI