sự về tổ quốc
danh từ
1.きこく 「帰国」​​
câu, diễn đạt
2.きこく 「帰国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
QUY,QUI