sự việc tình cờ
câu, diễn đạt
1.ハプニング​​

Thảo luận, đóng góp