sự việc xảy ra ngoài ý muốn
câu, diễn đạt
1.ハプニング​​

Thảo luận, đóng góp