sự viếng mộ
danh từ
1.てんぼ 「展墓」 [TRIỂN MỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIỂNテン
MỘ