sự viết tắt được sử dụng trong một bức điện
câu, diễn đạt
1.でんりゃく 「電略」 [ĐIỆN LƯỢC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆNデン
LƯỢCリャク