sự viết vào
danh từ
1.きにゅう 「記入」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự viết vào

1. viết vào form
形式記入

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ