sự vô đức
danh từ
1.ふとく 「不徳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ĐỨCトク