sự vô kỳ hạn
câu, diễn đạt
1.むきげん 「無期限」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÔ,MÔム、ブ
KỲキ、ゴ
HẠNゲン