sự vô nhân đạo
câu, diễn đạt
1.ひにんじょう 「非人情」 [PHI NHÂN TÌNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
TÌNHジョウ、セイ
NHÂNジン、ニン