sự vô vị
danh từ
1.とぜん 「徒然」 [ĐỒ NHIÊN]​​
2.むみかんそう 「無味乾燥」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒ
VÔ,MÔム、ブ
NHIÊNゼン、ネン
CAN,CÀN,KIỀNカン、ケン
TÁOソウ
VỊ