sự vô ý
danh từ
1.ふずいい 「不随意」 [BẤT TỦY Ý]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
Ý
TÙYズイ、スイ、タ