sự vốn có
danh từ
1.とくゆう 「特有」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
HỮUユウ、ウ