sự vòng quanh
danh từ
1.くるくる​​

Thảo luận, đóng góp