sự vòng vòng
danh từ
1.くろくろ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự vòng vòng

1. nói chuyện vòng vo
くろくろに会話する