sự vui đùa ầm ĩ
câu, diễn đạt
1.ばかさわぎ 「ばか騒ぎ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TAOソウ