sự vượt ngục
danh từ
1.はろう 「破牢」 [PHÁ LAO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁ
LAOロウ