sự xây lại nhà cửa
câu, diễn đạt
1.リフォーム​​

Thảo luận, đóng góp