sự xem xét kỹ
câu, diễn đạt
1.しんぎ 「審議」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊ
THẨMシン