sự xen vào chuyện người khác
câu, diễn đạt
1.たがいちがい 「互い違い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỖ
VI