sự xiết chặt
danh từ
1.クリンチ​​

Thảo luận, đóng góp