sự xuất phát bằng cách nhảy lên trong môn đua xe đạp
câu, diễn đạt
1.フライング​​

Thảo luận, đóng góp