sự xuất phát mà không đợi lệnh
câu, diễn đạt
1.フライング​​

Thảo luận, đóng góp